Правни услуги

Вещно право


Сделки с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, право на строеж
Проучване правния статут на имота;
Проверка за тежести;
Обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката;
Преговори при договарянето;
Съдействие пред нотариуса.
Предварителни договори;
Обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
Съсобственост – ползване на съсобствени имоти, доброволна делба и делба по съдебен ред;
Етажна собственост – уреждане на взаимоотношенията между етажните собственици съгласно Закона за управление на етажната собственост;
Имуществени отношения и спорове между съпрузите, брачни договори;
Вписвания в имотния регистър.


Наказателно право


Изготвяне на частни тъжби, жалби, искания и сигнали
Защита в досъдебно производство и извършване на процесуални действия;
Защита на подсъдимия, частния обвинител в съдебното производство;
По наказателни дела от частен характер защита на частния тъжител или на подсъдимия;
Защита пред съд по мерки за неотклонение и за процесуална принуда;
Изготвяне на въззивна и касационна жалба;
Заличаване на криминална регистрация от информационните масиви на МВР на лица, срещу които са повдигнати обвинения и са образувани наказателни производства;


Гражданско право


Поставяне под запрещение;
Учредяване на настойничество и попечителство;
Промяна на име;
Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации
Развод по взаимно съгласие и по исков ред;
Уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори, имуществени спорове между съпрузи;
Издръжка;
Упражняване на родителските права;
Закрила от домашно насилие;
Изготвяне на нотариално и саморъчно завещание;
Отказ от наследство;
Делба на наследство – доброволна делба и делба по съдебен ред.


Търговско право


Учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД;
Вписвания и обявявания в търговския регистър с електронен подпис;
Сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки;
Пълно правно обслужване по договор.


Правни консултации


Ако имате нужда каквато и да е правна консултация, свързана с българските закони и юридически практики, може смело да се обърнете към адвокатска кантора „Николай Велков“.

За кантората

Ако търсите квалифицирани адвокатски услуги или се нуждаете от правни консултации или съвет, ще се радвам да Ви окажа необходимото правно съдействие.

Контакти

Адрес за кореспонденция:
9700 Шумен
бул. "Славянски" 60, ет. 3

0896 855 655
054 800 393

Copyright © Н. Велков, 2023,
Всички права запазени.